Regulamin

Lp. Nazwa dokumentu Pobierz
1. Regulamin
udzielania dotacji na dofinansowania zmian systemu ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych
na wysokosprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na
terenie gminy Kobierzyce.
PDF